PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LAI CÁCH
Trường Lai Cách Thành Lập
Trường Lai Cách Thành Lập
học sinh
giơi thiệu về diện tích trường, các phòng ban
Giơi thiệu về diện tích trường, các phòng ban