PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LAI CÁCH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ 2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ 2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ 2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
4 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ 2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ2 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ1 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ1 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ1 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ1 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ1 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ1 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ1 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra cuối hoc kỳ1 năm học 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra giữa kỳ 2 năm 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra giữa kỳ 2 năm 22-23 07/05/2023 [HyperLink19]
    
12